Po stażu

Staż to jedno z narzędzi służących do aktywizacji bezrobotnych. Jest to dla nich sposobność na pozyskanie doświadczenia oraz kwalifikacji nieodzownych przy poszukiwaniu zatrudnienia. Pracodawcy natomiast pozyskują w ten sposób osoby do pracy bez konieczności nawiązywania z nimi stosunku pracy.

Staż – informacje ogólne

Na staż może zostać skierowana osoba zarejestrowana w urzędzie pracy i spełniająca któryś z wymogów określonych przepisami. Dotyczy to m. in.:

- osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia,

- osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

- osób trwale bezrobotnych,

- osób bezrobotnych niepełnosprawnych,

- osób bezrobotnych nie posiadających kwalifikacji zawodowych.

Czas trwania stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy, aczkolwiek w niektórych przypadkach może zostać wydłużony do 12 miesięcy. Decydując się na zawarcie umowy ze starostą w sprawie przyjęcia na staż osoby bezrobotnej, pracodawca musi pamiętać o stworzeniu jej odpowiednich warunków pracy i przestrzeganiu wynikających z tego obowiązków. W niektórych kwestiach znajdują tu taj zastosowanie przepisy kodeksu pracy – pomimo tego, iż umowa o staż nie jest umową o pracę.

Staż a status osoby bezrobotnej i zasiłek

Stażysta w okresie odbywania stażu w dalszym ciągu posiada status osoby bezrobotnej. Za czas trwania stażu stażysta otrzymuje stypendium – wynosi ono 120 procent wysokości zasiłku dla bezrobotnych. O ile okres pobierania stypendium zaliczany jest do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych, o tyle nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Fakt odbycia stażu nie uprawnia zatem do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto należy pamiętać o tym, że okres pobierania tego świadczenia zostaje skrócony o ten okres trwania stażu, w którym zasiłek by przysługiwał. Każdy przypadek wymaga więc indywidualnego rozpatrzenia – nie zawsze bowiem po zakończeniu stażu bezrobotnemu w dalszym ciągu przysługuje prawo do zasiłku.