Po jakim czasie?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która: po pierwsze – zarejestrowała się w urzędzie pracy, po drugie – spełnia określone wymogi. W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni osoba taka musiała być zatrudniona i otrzymywać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Okresy zaliczane do 365 dni uprawniających do zasiłku

Do okresu 365 dni nie są wliczane okresy urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni. Na poczet okresu 365 dni zalicza się natomiast m. in.:

- okres zasadniczej służby wojskowej bądź nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,

- okres urlopu wychowawczego przyznanego na podstawie odrębnych przepisów,

- inne okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ale pod warunkiem, że podstawę wymiaru składki stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

- okresy, za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Kiedy bezrobotny nabywa prawa do zasiłku

Prawo do zasiłku osoba zarejestrowana w PUP nabywa, jeżeli:

- w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP stosunek pracy lub stosunek służbowy uległ rozwiązaniu za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron; zasiłek przysługuje po okresie 90 dni, ale istnieją wyjątki od tej zasady jak np. wówczas, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji zakładu pracy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

- zarejestrowała się w PUP jako osoba bezrobotna będąca w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej i spełniająca warunki do nabycia zasiłku – świadczenie przysługuje po okresie 90 dni od dnia rejestracji w PUP,

- w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP spowodowała rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia – zasiłek  przysługuje po okresie 180 dni.