Ubezpieczenie zdrowotne

Jednym z najważniejszych powodów, dla których osoby pozostające bez zatrudnienia rejestrują się w powiatowych urzędach pracy jest uzyskanie praw do świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Nabywa się ich w dniu uzyskania statusu bezrobotnego, ustają natomiast po upływie 30 dni, licząc od dnia utraty statusu osoby bezrobotnej.

Najważniejsze wymogi

Obowiązkiem ubezpieczenia zostają objęte osoby bezrobotne, które:

- zarejestrowały się w odpowiednim urzędzie pracy,

- nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, np. ubezpieczenia w KRUS.

Urząd pracy jest zobligowany do:

- zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby zarejestrowanej jako bezrobotna,

- opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie ma innej podstawy do objęcia bezrobotnego obowiązkiem ubezpieczenia.

Istotne aspekty

W związku z omawianym zagadnieniem należy pamiętać o następujących kwestiach:

- prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w przypadku pobierania zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym/ubiegania się o przyznanie emerytury lub renty,

- po zaprzestaniu opłacania składek w KRUS posiadaczy gruntów rolnych obowiązuje 30-dniowy okres ubezpieczenia,

- prawa do 30-dniowego okresu ubezpieczenia brak po ustaniu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia oraz po zaprzestaniu opłacania dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego,

- osoba ubezpieczona przez urząd pracy ma prawo zgłosić do ubezpieczenia małżonka i dzieci, które nie ukończyły 26 roku życia i nadal się uczą,

- osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych, stypendium za staż/przygotowanie zawodowe/szkolenie podlegają dodatkowo obowiązkowi ubezpieczenia społecznego; w rachubę wchodzą tu ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a w przypadku bezrobotnych pobierających stypendium również ubezpieczenie wypadkowe.