Zasiłek na otwarcie DG

Jednym z najbardziej popularnych w Polsce sposobów na pozyskanie środków niezbędnych do uruchomienia własnej działalności gospodarczej jest zasiłek na otwarcie działalności gospodarczej z urzędu pracy powszechnie określany mianem dotacji z PUP. Otrzymanie takiego wsparcia jest uzależnione od spełnienia pewnych wymogów.

Kto może ubiegać się o dotację?

Prawo do ubiegania się o dotację mają osoby, które:

- posiadają status osoby bezrobotnej – czyli są zarejestrowane w PUP,

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia oferty pracy, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy oferowanej przez PUP,

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku  nie prowadziły działalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- nie są studentami studiów dziennych,

- w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie były skazane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,

- w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku nie korzystały z innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bądź rolniczej.

Bardzo często w tym kontekście mówi się również o posiadaniu odpowiedniego stażu jako osoby bezrobotnej, niemniej jednak do tej kwestii poszczególne urzędy pracy różnie podchodzą – trzeba się zatem o to dowiadywać indywidualnie.

Ile można dostać?

Maksymalna wysokość wsparcia jaką można uzyskać z PUP jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i wynosi 6-krotność tego wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że urząd pracy jest zobligowany do przyznania dotacji o takiej właśnie wysokości – ostateczna kwota jest zdeterminowana wieloma czynnikami takimi jak np. ilość złożonych wniosków oraz wielkość środków jakimi dany urząd pracy dysponuje na dany rok. Dla przykładu – w II kwartale 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 r. wyniosło 3 612,51 zł, co oznacza, iż górna granica dofinansowania kształtowała się na poziomie 21 675,06 zł.

Wniosek – wymogi formalne

Składając wniosek o przyznanie dofinansowania, trzeba pamiętać o tym, by spełniał on wymogi formalne. Muszą zatem znaleźć się w nim następujące informacje:

- wnioskowana kwota dotacji,

- rodzaj działalności gospodarczej,

- kalkulacja kosztów związanych z rozpoczęciem działalności jakie zostaną poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,

- specyfikacja wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków,

- proponowana formę zabezpieczenia ewentualnego zwrotu dotacji,

- przewidywane rezultaty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej – trzeba wykazać, że przedsięwzięcie ma rację bytu.

Każdy urząd pracy dysponuje swoimi własnymi wzorami wniosków – stamtąd też należy pozyskać stosowny formularz.

Ważne uwagi

Przy tej okazji kilka uwag. Po pierwsze – opisywane dotacje są bezzwrotne, ale trzeba liczyć się z tym, że w przypadku złamania postanowień umowy PUP może się domagać zwrotu kwoty wraz z odsetkami. Działalność musi przetrwać co najmniej 12 miesięcy – nie wolno jej w tym czasie zwiesić, przerwać, niedopuszczalne są również zaległości np. wobec ZUS-u.

Po drugie – urzędy pracy wymagają zabezpieczeń, gdyby doszło do którejś z sytuacji przedstawionych powyżej. Formy zabezpieczeń są różne, m. in. weksle z poręczeniami wekslowymi czy gwarancja bankowa, niemniej jednak najmilej widziani przez urzędy są żyranci posiadający stałe dochody na odpowiednim poziomie.

Po trzecie – wkład własny teoretycznie nie jest wymagany, aczkolwiek w praktyce urzędy pracy łaskawszym okiem patrzą na wnioskodawców, którzy takowy wkład zadeklarują. Nie muszą być to pieniądze – wkładem własnym jest też np. własny komputer czy lokal na prowadzenie działalności.

Po czwarte – wskazane jest dołączenie do wniosku różnych dokumentów, które potwierdzają doświadczenie i kwalifikacje osoby bezrobotnej w kontekście profilu działalności gospodarczej. Zwiększa to szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Kontrola wydatków

Urzędy pracy nadzorują w jaki sposób zostały spożytkowane środki z tytułu dotacji. Nie mogą one zostać wydane na:

- zakup pojazdów, z wyłączeniem przyczep,

- szkolenia,

- pokrycie kosztów transportu bądź przesyłki zakupionych towarów,

- opłaty związane z rejestracją i funkcjonowaniem firmy, np. na składki ZUS, podatki od czynności cywilnoprawnych etc.

Uzyskane wsparcie można natomiast przeznaczyć na:

- zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia niezbędnego do utworzenia miejsca pracy,

- zakup materiałów i towarów, w tym także zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz adaptację, np. koszty podłączeń mediów,

- reklamę i promocję,

- pomoc prawną, konsultację i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej,

- zakup domeny internetowej.

Nie każda działalność gospodarcza może zostać objęta przedstawioną tu formą wsparcia. Wykluczona jest z niej m. in. działalność związana z grami hazardowymi czy transportem osobowym. Jeśli więc komuś marzy się np. firma taksówkarska, nie dostanie na nią dotacji z PUP.