Zasiłek przy umowie zlecenia

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej nie oznacza automatycznie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Aby takie świadczenie otrzymywać, trzeba spełniać określone przepisami wymogi. Warto pamiętać o tym, iż zasiłek przysługuje nie tylko w przypadku umów o pracę, ale także i umów zlecenia.

O przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych może starać się osoba, która pracowała w oparciu o umowę zlecenia, jeżeli:

- zarejestrowała się w odpowiednim urzędzie pracy i uzyskała status osoby bezrobotnej,

- w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień w rejestracji w PUP podlegała pod ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy łącznie  przez okres co najmniej 365 dni,

- z tytułu wykonywania umowy zlecenia otrzymywała wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2014 r. wynosi 1680 zł brutto.

Wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy. Jest to:

- 80 %  podstawy świadczenia dla osób o stażu niższym niż 5 lat,

- 100 % podstawy świadczenia dla osób o stażu od 5 do 20 lat,

- 120 % podstawy świadczenia dla osób o stażu powyżej 20 lat.